Ovi -
we cover every issue
newsletterNewsletter
subscribeSubscribe
contactContact
searchSearch
Poverty - Homeless  
Ovi Bookshop - Free Ebook
Stop human trafficking
Ovi Language
Michael R. Czinkota: As I See It...
Stop violence against women
Murray Hunter: Opportunity, Strategy and Entrepreneurship
International Red Cross and Red Crescent Movement
 
BBC News :   - 
iBite :   - 
GermanGreekEnglishSpanishFinnishFrenchItalianPortugueseSwedish
The culprits and the victims
by Gordana Mudri
2017-03-09 11:10:34
Print - Comment - Send to a Friend - More from this Author
DeliciousRedditFacebookDigg! StumbleUpon

Croatia. Horrific murder of a 18-year-old pregnant girl; the culprit was a 20-year-old man.

Greece. A terrible car accident, four dead; the culprit was a 24-year-old man

What have they got in common?

Those responsible for both tragedies were children of wealthy parents. "Dad's sons."

corrup01_400Prejudice? Facts from Croatia are not in favour of doubts. Greece? I'll leave the conclusion to my Greek friends.

And yes, many would say, murders are happening in all parts of the society; traffic accidents are caused by bad roads, old cars, weather conditions, uneducated drivers…

All of these - every day. Unfortunately.

Every victim is a victim, every culprit is a culprit; regardless of financial status.

But...

The biggest culprit is the decline of moral standards and human values, and that's what's happening in the mountainous Balkans the last few decades (more or less, depending on the area).

As long as you are in a country where the nouveaux rich, who made their wealth in strange and misty activities in the chaotic days after the social changes (revolutions, civil wars, wars), and who, with some strange automatism, are well connected with political parties - no matter right or left orientation - are systematically proclaimed as "respectable" families, while scientists, artists, small craftsmen and people who contribute to society are pushed to the margins. As long the money is the only measure of success on a distorted scale of values, and knowledge becomes the subject of ridicule; as long as rooted pathological desire to possess extinguishes every need for giving; as long as the feeling of power in this distorted system pushes Ego to the height of the Master of Life, without any compassion and responsibility; as long the money buys justice in the courts because it is stronger than the truth; as long as upbringing is based on status symbols rather than on talks and knowledge...

For that long the term "Dad's son" is not a prejudice. It is the reality that surrounds us.

The reality that we have created as direct participants or as passive observers, leaving kids to distorted values.

Because if you don't teach your son that a woman is not a thing to be bought with money and that love cannot be proven or deserved with blows; if you don't teach your son that a car is not a toy but a lethal weapon in the hands of irresponsible people; if you don't show your child that knowledge and awareness are greater wealth than money you earned; if in your greed and primitivism you are full of  pride, looking at the monstrous result of your upbringing, and you wipe his mistakes with money...

Then we have "dad's sons" as the brutal killers of girls, we have "dad's sons" as irresponsible murderers in cars.

 As a rule, not as an exception. As a fact, not as prejudice.

Because, true sons never get the chance. It was killed the same moment when the fake "values" were installed as a rule, and money was imposed as a measure.

The true sons remained dormant in childlike dreams, which, those responsible for their growth, turned into a nightmare.

And no, not that one father shoved a knife in the hands of his child, and not that the other father pressed the accelerator pedal in the car, but they both, with their actions, sent a signal that led to the tragedy, and  now, one son will live, and the other will be buried under the stigma  of "Dad's son."

It's not prejudice. It is the cruel reality of this time and of this region and it will remain the same as long as we're all closing our eyes to the flood of primitivism, theft, corruption and ignorance.

We are all guilty. And we are all victims.

 ********************************************

Krivci i žrtve

Hrvatska - stravično ubojstvo 18 godišnje trudne djevojke -  počinitelj je 20 godišnji mladić.

Grčka - stravična prometna nesreća sa četvero mrtvih - krivac je 24 godišnji mladić.

Što im je zajedničko?

Krivci za tragediju su djeca bogatih roditelja. "Tatini sinovi".

Predrasuda? Podaci u Hrvatskoj ne govore tome u prilog. Grčka? Prepustit ću zaljučak mojim grčkim prijateljima.

I da, reći će mnogi, ubojstva se dešavaju u svim slojevima društva; prometne nesreće događaju se zbog loših cesta, starih automobila, vremenskih uvjeta, vozačke nekulture…

Sve ovo - svaki dan. Nažalost.

Svaka žrtva je žrtva, svaki krivac je krivac, neovisno o materijalnom statusu.

Ali...

Najveći krivac je pad moralnih standarda i ljudskih vrijednosti i to je ono što se na brdovitom Balkanu događa, unatrag nekoliko desetljeća (više ili manje, ovisno o području).

Dok god se u nekoj državi sustavno "uglednim" obiteljima proglašavaju oni koji su svoje bogatstvo stekli u čudnim i zamagljenim aktivnostima u kaotičnim danima nakon društvenih promjena (revolucije, građanski ratovi, ratovi) i koji su nekim čudnim automatizmom, dobro povezani s političkim strankama bez obzira na  njihov predznak, a znanstvenici, umjetnici, mali obrtnici i ljudi koji pridonose društvu su gurnuti na margine; dok god je novac jedino mjerilo uspjeha na iskrivljenoj ljestvici vrijednosti, a znanje postaje predmetom ismijavanja; dok god ukorijenjena patološka želja za posjedovanjem gasi svaku potrebu za davanjem; dok god osjećaj moći u tom poremećenom sustavu uzdigne Ego do visine Gospodara Života, bez ikakvog suosjećanja i odgovornosti; dok god novac kupuje pravdu na sudovima jer je jači od istine; dok god se odgoj temelji na statusnim simbolima a ne na razgovorima i znanju...

Tada pojam "tatini sinovi" nije predrasuda. To je stvarnost koja nas okružuje.

Stvarnost koju smo kreirali kao direktni sudionici ili kao pasivni promatrači, prepustivši mladež iskrivljenim vrijednostima.

Jer ako ne naučiš sina da žena nije stvar koja se kupuje novcem i da se ljubav ne zavrijeđuje udarcima; ako ne naučiš sina da automobil nije igračka nego smrtonosno oružje u rukama neodgovorne osobe; ako ne pokažeš djetetu da su znanje i osviještenost veće bogatstvo nego tvoj zarađen novac; ako u svojoj pohlepi i primitivizmu s ponosom gledaš na monstruozni rezultat svojeg odgoja i brišeš njegove pogreške prljavim novcem...

Onda imamo "tatine sinove" izrasle u okrutne ubojice djevojaka, imamo "tatine sinove" kao neodgovorne ubojice u automobiima.

Kao pravilo, ne kao iznimku. Kao činjenicu, ne kao predrasudu.

A pravi sinovi nikada nisu dobili šansu. Ubijena je onog trenutka kad su im lažne "vrijednosti" usađene kao pravilo i  novac nametnut kao mjerilo.

Pravi sinovi ostali su uspavani u djetinjim snovima, koje su odgovorni za njihovo odrastanje pretvorili u noćnu moru.

I ne, nije jedan otac gurnuo nož u sinove ruke, i nije drugi otac stisnuo papučicu gasa u automobilu, ali su obojica svojim postupcima poslala signal koji je doveo do tragedije i zbog kojeg će jedan sin nastaviti živjeti, a drugi će biti pokopan pod stigmom  "tatinog sina".

Nije predrasuda. To je okrutna stvarnost ovog vremena i ovih prostora i ostat će takva dok god svi budemo zatvarali oči pred bujicom primitivizma, lopovluka, korupcije i neznanja.

Svi smo krivci.  I svi smo žrtve.

 


      
Print - Comment - Send to a Friend - More from this Author

Comments(0)
Get it off your chest
Name:
Comment:
 (comments policy)

© Copyright CHAMELEON PROJECT Tmi 2005-2008  -  Sitemap  -  Add to favourites  -  Link to Ovi
Privacy Policy  -  Contact  -  RSS Feeds  -  Search  -  Submissions  -  Subscribe  -  About Ovi