Ovi -
we cover every issue
newsletterNewsletter
subscribeSubscribe
contactContact
searchSearch
worldwide creative inspiration  
Ovi Bookshop - Free Ebook
Stop human trafficking
Ovi Language
Books by Avgi Meleti
The Breast Cancer Site
Tony Zuvela - Cartoons, Illustrations
Stop human trafficking
 
BBC News :   - 
iBite :   - 
GermanGreekEnglishSpanishFinnishFrenchItalianPortugueseSwedish
To hear or not to hear
by Gordana Mudri
2016-01-04 12:24:37
Print - Comment - Send to a Friend - More from this Author
DeliciousRedditFacebookDigg! StumbleUpon

We entered The Year of Mercy. At least Pope Francis declared it as that.

The Pope invokes the believers to make joyful spiritual and physical deeds of mercy in order to "wake our dormant consciences to the drama of poverty" and in order to proclaim "freedom for prisoners of modern forms of slavery". The ceremonial act was on April 11th 2015, in the Basilica of St. Peter's in Rome. Copies of bulla "Misericordiae vultus" (Face of mercy), were given to representatives from all around the world and it was an official call to action; although The Year of Mercy should have begun on December 8th 2015. (And run till November 20, 2016.)

Believers or not, Catholic or not, we must admit that Pope Francis acts differently than many of his predecessors and, in my humble opinion, planet Earth needs more people like him. I am definitely not a religious person (I'm floating between atheism - agnostic - sceptic beliefs), but I like listening and reading his speeches. There is a lot of activism in there. There is a lot of concern for the humiliated.

rds01_400Although mercy should be the basic postulate of the Church, we have witnessed that many things are not how they should be and that many hard words and actions have come from individuals inside Churches from all around the world. So, the Pope made an official reminder. From the official proclamation of the jubilee  to the opening of the Holy Door of the Lateran Basilica (on the third Sunday of Advent, December 13, 2015, and then The Doors of Mercy have opened in all the local Churches and shrines), it has been 8 months.

Unfortunately, in those eight months we have witnessed the growth of tragedy. The world needed the mercy more than ever, but in many cases it seemed that the Pope's appeal was in vain. Instead of the mercy and caring for those in need, the hatred and the selfishness have become stronger. And it's still going on.

The refugee crisis didn't stop, but as it has become a twisted "normality". It has become "normal" that Turkey still hasn’t invest any kind of effort to stop the illegal and inhuman trafficking through the Greek islands and it has become "normal" that severe human rights violations are continually reported in Turkish refugee centres. From the Greek islands to the French Calais, it has become "normal" to report riots, police brutality, pepper sprays, batons and rubber bullets.

Where is the mercy?

Fortunately, there are a lot of amazing people, the volunteers or the locals from all across Europe who take care for more than a million people who pass by. These ordinary people with their big hearts are struggling against bad weather conditions, against wires, against hatred and bad local authorities, against police and military violence. These are the people who didn't need the Pope's call. Mercy is their life. They didn't wait someone to call them or remind them their duty. They acted and they still do.  Thank them for their existence.

In a world where thousands of children are dying of hunger, where the thousands of people are living on the streets, - homeless and forgotten - where thousands of people are digging through the trash cans to feed themselves, where a lot of people have no job or can't live with the jobs they still have, where money tramples heartlessly over those who are weak; in this world, we need a mercy and we need people who don't need to be reminded. Because, you can't just look at your calendar and say "it's not time yet. It's not the day the Pope said we should start."  You can't close the doors of mercy because the time is up and the year has passed; time passed no more obligation. You can't just close your eyes pretending there are no thousands of people who are left in front of the closed doors just because …your calendar says "Pope didn't declare."

The world is changing, the evil is growing and there is no time for closed doors. We all have to declare and to remind ourselves - We will disappear without solidarity.

So, I'm not a Pope but I will say - Have a mercy. Give a mercy. All the time. No dates limited

Another child drowned in Aegean Sea the second day of this …New Year. They said his name was Khalid. He was two year old. He's not the first one. He won't be the last. The sea has no mercy. The people have to.

 *************************************************************

Čuti ili ne čuti

Ušli smo u godinu Milosrđa. Barem ju je Papa Franjo proglasio za takvu.

Papa poziva vjernike da čine radosna duhovna i fizička djela milosrđa kako bi „probudili uspavanu savjest prema drami siromaštva“ i kako bi proglasili „slobodu zatvorenicima modernih oblika ropstva“. Svečani čin bio je još 11. Travnja 2015 u bazilici Sv. Patra. Kopija bule „Misericordiae vultus" (Lice milosrđa) uručena je predstavnicima iz cijelog svijeta i to je bio službeni poziv na djelovanje, iako je godina milosrđa trebala započeti tek 8. Prosinca 2015. ( i trajat će do 20. Studenog 2016.)

Vjernici ili ne, katolici ili ne, moramo priznati da  Papa Franjo djeluje drugačije od mnogih svojih prethodnika i, po mojem skromnom mišljenju, ova naša planeta treba više ljudi poput njega. Ja definitivno nisam vjernik (lebdim između ateist – agnostik – skeptik  uvjerenja), ali volim slušati njegove govore. Ima u njima puno aktivizma. Puno brige za ponižene.

rds02_400Iako bi milosrđe trebalo biti osnovni postulat Crkve, svjedoci smo da mnoge stvari nisu onakve kakve bi trebale biti i da mnogo teških i grubih riječi dolazi od pojedinaca iz crkvenih redova širom svijeta. Dakle, Papa ih je službeno podsjetio.  Od službenog proglašenja jubileja do otvaranja Svetih Vrata Lateranske bazilike (na treću nedjelju došašća 13. Prosinca 2015, a onda su Sveta Vrata otvorena u svim lokalnim crkvama i svetištima) prošlo je osam mjeseci.

Na žalost, u tih osam mjeseci svjedočili smo rastu tragedije. Svijet je trebao milosrđe više nego ikada ali se u mnogim slučajevima pokazalo da je Papin apel bio uzaludan. Umjesto milosrđa i brige za potrebite, mržnja i sebičnost postale su jače. A to traje i dalje.

Izbjeglička kriza nije prestala, ali kao da je postala „normalna“. Postalo je „normalno“ da Turska i dalje ne ulaže previše napora u sprječavanju ilegalnih prelazaka na grčke otoke, postalo je „normalno“ da svakodnevno stižu izvješća o teškim kršenjima ljudskih prava u izbjegličkim centrima u Turskoj. Od Grčke pa sve do francuskog Calaisa postalo je „normalno“ izvještavati o nemirima, o policijskoj brutalnosti, suzavcu, palicama pa čak i o gumenim mecima.

Gdje je milosrđe?

Srećom, postoji mnogo izuzetnih ljudi, volontera i lokalnih stanovnika širom Europe koji konstantno brinu o više o milijun ljudi koji su prošli. Ti obični ljudi velikog srca bore se protiv loših vremenskih uvjeta, protiv žice, protiv mržnje i loših lokalnih vlasti, protiv policijskog i vojnog nasilja na granicama i u kampovima. To su ljudi kojima nije trebao Papin poziv. Milosrđe je njihov život. Oni nisu čekali poziv i  podsjetnik. Oni su djelovali odmah i još uvijek djeluju. Hvala im što postoje.

U svijetu u kojem tisuće djece umire od gladi, u kojem tisuće ljudi živi na ulicama bez krova nad glavom i zaboravljeni, u kojem tisuće ljudi prebire po kantama za smeće pokušavajući pronaći hranu, u kojem mnoštvo ljudi nema posao ili ne mogu živjeti od svojeg rada, u kojem novac bešćutno gazi one koji su slabi, u takvom svijetu treba nam milosrđa i ljudi kojima ne treba podsjetnik. Jer, ne možete pogledati na kalendar i reći „Nije još vrijeme. Još nije dan koji je Papa odredio.“ Ne možete zatvoriti vrata milosrđa jer je vrijeme isteklo, prošla je godina i više niste obavezni djelovati.  Ne možete zažmiriti praveći se da nije tisuće ljudi ostalo ispred zatvorenih vrata, samo zato što vaš kalendar kaže - „Papa nije proglasio.“

Svijet se mijenja, zlo je sve veće i nema vremena za zatvorena vrata. Svi moramo proglašavati i podsjećati sami sebe – Nestat ćemo ako nismo solidarni.

Dakle, nisam Papa ali ću reći – Imajte milosrđa. Pružite milosrđe.

Još jedno dijete utopilo se drugog dana ove godine u Egejskom moru. Rekli su da mu je ime bilo Khalid. Imao je dvije godine. Nije prvi. Neće biti ni zadnji. More nije imalo milosti. Ljudi moraju.


       
Print - Comment - Send to a Friend - More from this Author

Comments(1)
Get it off your chest
Name:
Comment:
 (comments policy)

Emanuel Paparella2016-01-04 14:14:37
Solidarity is a word quite similar to the word mercy. I suppose, it is the secular version of mercy. Both sound visionary, even utopian and they are rather easy to proclaim in theory, but they are not so easy in practice.

In practice what we have nowadays is a EU born under the banner of solidarity but, alas, resembling in some ways another island of privilege, a fortress behind a moat and a drawbridge: the US separated separated by the Atlantic and Pacific ocean from the rest of the world.

Indeed, it is easy to love the neighbor with whom we have no contact. By living in a fortress we will never have to refuse mercy to the poor—we won’t even be aware they exist. Isolation and the closing of borders is in effect a refusal of mercy. On the other hand, as I read the gospels where mercy is also proclaimed, I see a Jesus who “went around to all the towns and villages” and at the sight of the crowds he met “his heart was moved with pity for them.” Pope Francis lately has emphasized the need to go forth in order to have mercy for “the poor and the sick, those who are usually despised and overlooked.” Mercy moves us to cross the moat. Until we do, I am afraid that solidarity and mercy will be mere empty words.


© Copyright CHAMELEON PROJECT Tmi 2005-2008  -  Sitemap  -  Add to favourites  -  Link to Ovi
Privacy Policy  -  Contact  -  RSS Feeds  -  Search  -  Submissions  -  Subscribe  -  About Ovi