Ovi -
we cover every issue
newsletterNewsletter
subscribeSubscribe
contactContact
searchSearch
Visit Ovi bookshop - Free eBooks  
Ovi Bookshop - Free Ebook
Stop human trafficking
Ovi Language
Michael R. Czinkota: As I See It...
Stop violence against women
Tony Zuvela - Cartoons, Illustrations
Stop human trafficking
 
BBC News :   - 
iBite :   - 
GermanGreekEnglishSpanishFinnishFrenchItalianPortugueseSwedish
Crucifixion in Christmas
by Gordana Mudri
2015-12-29 11:39:48
Print - Comment - Send to a Friend - More from this Author
DeliciousRedditFacebookDigg! StumbleUpon

I was hoping that in this special time of the year I will ease from my brain - at least for a while - and that I will hook myself with some great feelings. I needed a break. I was hoping I will charge my batteries as to prepare myself for new battles with feelings that overwhelm me every time I open a newspaper, turn on the TV or when I communicate with my associates and friends with whom I share a same worldview and fight the same battles.  I felt in advance that this whole "love and understanding" fantasy will not last for too long, or as I already wrote - it's fake.  Wars didn't stop because of Christmas, hatred didn't disappear, nothing was replaced with love for a baby Jesus, and when the words of hate are coming from those who supposedly are the representatives of the goodwill then I have to ask myself - where is this world really going?

sin01A few days ago I’ve read a very disturbing article, released in some Greek newspaper, where one of the Greek Orthodox Church bishop’s was using that kind of language that made me blush, even though I am hundreds of miles away. A man, a representative of so called morality and a spiritual institution, a man who supposed to be a moral vertical in society, literary was spitting at one particular part of the same society, inviting his religious flock to do the same without hesitation! A human being would never expect this amount of hatred from an "official representative" of God in this world!

The occasion was the legalization of the same-sex civil relation in Greece. Fortunately, despite the opposition, the Greek Parliament passed a law 23.12.2015, perhaps with a little help from the EU, because two years ago, Greece was punished by the decision of the European Court of Human Rights, for restricting the rights of the LGBT community. Although the church bells didn't "sadly rang" as in a funeral as the extreme right Golden Dawn leader invoked to the finalization of the law, still a bitter taste remains in the mouth.

Almost simultaneously, as if the religious representatives of the Greek Orthodox Church and the Croatian Catholic Church, had agreed in a pact, on the Christmas sermon in a city in Croatia, the bishop called same-sex relationship cruel and decadent  and this message was broadcasting in the central news of the national television!(By the way, since 2003, Croatia recognized and allowed same-sex unions as a form of unregistered cohabitation, and in 2014 Croatia has allowed registered or life partnership by the Civil Partnership Act of the same sex, even though "curators of our souls" are trying to subvert the law in a referendum in December 2013 (interestingly, again during the time of "love and understanding").

This Christmas homophobia from the altars should ring as big alarm bells! Not only that the messages of hatred should not come from the representatives of any religion (as if we naively forget that all the previous and present wars – including terrosris attavcks – happen in the name of religion and in the name of God, though I doubt if any of them has the Creator on direct telephone line) but this is like a call to crucifixion of “sinners", and the sin is - what? The feeling and the body determined by birth? A human being eager for love? Who declared that as a sin? Not God, but the other man! Who gave him this right? Who has the right to deny any human being their rights?  No one! Least of all the call for lynching should never come from institutions that have to spread love and understanding! Especially at Christmas time! But, well, they don't even maintain the illusion, they are stealing Christmas spirit like the Grinch!

What kind of world do we live? With wars, poverty, refugee crises, homophobia and the strengthening of the extremism and the fascism, the church - by the logic of common sense - has to be the lighthouse and the sanctuary. With all seen, there is no common sense there. Fake charity that didn't last even for Christmas, and with these messages sent in the holiest time of the year I'm afraid to predict what the next year will be. I can only hope that common sense will not leave those who, like me, are not religious, who believe in different values, who are another type of "sinners", declared by the so-called God's representatives, but they are humanists, human beings and they always have been a supporting hand for all those convicted to this kind of crucifixions.

 

 *********************************************** 

Pribijanje na križ

Nekako sam se nadala da ću u ovo doba godine malo opustiti mozak i misli i zakačiti se na neke dobre osjećaje. Trebao mi je predah i nadala sam se da ću uspjeti napuniti baterije i pripremiti se na novu bitku s osjećajima pod kojima se utapam svaki puta kad otvorim dnevne novine, upalim TV ili kad komuniciram sa suradnicima i prijateljima s kojima dijelim isti svjetonazor i s kojima vodim zajedničke iste bitke.  Znala sam unaprijed da će  ovo vrijeme „ljubavi i razumijevanja“ trajati jako kratko, ili kako sam već ranije napisala – sve je lažno.  Ratovi nisu prestali zbog Božića, mržnju nije izbrisala ljubav prema malom Isusu, ali kad riječi mržnje dolaze od onih koji bi trebali biti predstavnici dobre volje, moram se zapitati – kud to ovaj svijet zbilja ide?

sin02_400Nedavno sam pročitala jako uznemirujući članak, u jednim grčkim dnevnim novinama, u kojem jedan od visokih predstavnika grčke pravoslavne crkve koristi takav rječnik od kojeg sam se  posramila, iako sam stotinama kilometara udaljena. Čovjek, predstavnik takozvane moralne i duhovne institucije, čovjek koji bi trebao biti moralna vertikala u svojoj zajednici, doslovno pljuje po određenoj grupaciji te zajednice pozivajući svoje stado vjernika da naprave to isto bez ustručavanja! Normalan čovjek  zbilja ne očekuje toliku količinu mržnje od strane nekoga tko je „službeni predstavnik“ Boga na zemlji!

Povod svemu bilo je ozakonjenje civilnih istospolnih zajednica u Grčkoj. Srećom, usprkos protivljenju, grčki parlament donio je zakon 23.12.2015, možda uz malu pomoć EU, jer je prije dvije godine Grčka kažnjena odlukom Europskog suda za ljudska prava, zbog ograničavanja prava LGBT zajednica. Pa iako crkvena zvona nisu „tužno zvonila“, kako je to zazivao lider ultradesničarske Zlatne zore, ipak ostaje gorak okus u ustima.

Gotovo istovremeno, kao da su crkveni predstavnici  grčke pravoslavne crkve i hrvatske katoličke crkve  imali dogovoreni pakt, na božićnoj propovijedi u jednom  hrvatskom gradu, biskup naziva istospolnu zajednicu okrutnom i dekadentnom i ta je poruka  emitirana u centralnom dnevniku državne televizije!(Usput, od 2003. godine Hrvatska je  priznala i dozvolila istospolne zajednice kao oblik neregistrirane kohabitacije, a 2014. Hrvatska je dozvolila  registrirana, odnosno životna partnerstva preko Zakona o životnom partnerstvu osoba istog spola, iako  su "dušebrižnici"  pokušali srušiti zakon na referendumu u prosincu 2013 (zanimljivo, opet u vrijeme "ljubavi i razumijevanja").

Ovakva Božićna homofobija sa oltara trebala bi zvoniti kao velika zvona za uzbunu! Ne samo da poruke mržnje ne bi smjele dolaziti od predstavnika bilo koje religije (ako naivno zaboravimo sve prijašnje i sadašnje ratove u ime religije, započete od strane ljudi, a u ime Boga, iako sumnjam da bilo koji čovjek ima Stvoritelja na direktnoj telefonska liniji), nego je ovo poziv na razapinjanje "grješnika", a grijeh je - što? Osjećaj i tijelo određeno rođenjem? Ljudsko biće željno  ljubavi? Tko je to proglasio  grijehom? Ne Bog, nego drugi čovjek! Tko mu je dao to pravo? Tko ima pravo negirati bilo koje ljudsko biće? Nitko! Ponajmanje taj poziv na linč treba dolaziti iz institucija koje moraju širiti ljubav i razumijevanje! Pogotovo u Božićno vrijeme! Ali, eto, oni čak ni ne održavaju iluziju, oni  nam kao Grinch kradu Božićni duh!

U kakvom to svijetu živimo? Uz ratove, siromaštvo, izbjegličku krizu, homofobiju i jačanje ekstremizma i fašizma, crkva bi po logici zdravog razuma morala biti svjetionik i utočište. Uz sve viđeno, tamo nema zdravog razuma. Lažno milosrđe nije trajalo ni na Božić, a s odaslanim porukama u najsvetije doba godine bojim se predviđati kakva će biti sljedeća godina. Mogu se samo nadati da zdrav razum neće napustiti one koji, kao ja, nisu religiozni, koji vjeruju u drugačije vrijednosti, koji  predstavljaju još jednu vrstu "grješnika", obilježenu od takozvanih božjeg predstavnik, ali su zato humanisti, ljudska bića i bit će uvijek ruka podrške za sve one osuđene na razapinjanje.


     
Print - Comment - Send to a Friend - More from this Author

Comments(1)
Get it off your chest
Name:
Comment:
 (comments policy)

Emanuel Paparella2015-12-29 14:51:48
Ah, the problem of evil! I may be wrong but it seems to me that human nature would not be conscious of evil, did it not also aspire to what is good. And that explains why the Christmas angel did not bring peace to earth in the manner of a gift from Santa Claus wrapped up in shiny thin foil, rather it promised it to those of "good will" who aspire to it and work for it courageously rather than wallowing in misery at its absence. That is to say, when the good and the peace and the social justice that flow from them are missing, we ought to perceive it as a problem, of course, but also suspect that we may be part of the problem rather than part of the solution.

Lincoln said that the first and last Christian died by crucifixion two thousand years ago and his name was Jesus. I suppose it can also be asserted nowadays that Lincoln too was the first and the last great Republican in these United States. But it was Chesterton who articulated a much better insight when he wrote that “the great ideals of the past failed not by being outlived, but by not being lived enough. The Christian ideal has not been tried and found wanting. It has been found difficult; and left untried.” It may be necessary to curl our sleeves and try it.


© Copyright CHAMELEON PROJECT Tmi 2005-2008  -  Sitemap  -  Add to favourites  -  Link to Ovi
Privacy Policy  -  Contact  -  RSS Feeds  -  Search  -  Submissions  -  Subscribe  -  About Ovi