Ovi -
we cover every issue
newsletterNewsletter
subscribeSubscribe
contactContact
searchSearch
Resource for Foreigners in Finland  
Ovi Bookshop - Free Ebook
Tony Zuvela - Cartoons, Illustrations
Ovi Language
Ovi on Facebook
Stop violence against women
Murray Hunter: Opportunity, Strategy and Entrepreneurship
Stop human trafficking
 
BBC News :   - 
iBite :   - 
GermanGreekEnglishSpanishFinnishFrenchItalianPortugueseSwedish
A bread called democracy
by Gordana Mudri
2015-11-10 11:46:23
Print - Comment - Send to a Friend - More from this Author
DeliciousRedditFacebookDigg! StumbleUpon

The people have the government they deserve. And democracy is like a pastry that we must learn how to knead in order to get a high quality and nutritious bread. And everything seems to be in good quantities and for a long term kneading.

If out of the total number of voters, something like 60 percent, used their voting right, and then from this percentage a slightly higher, say half gives a victory - the calculation is clear: although the voters turnout may be considered as a large and satisfactory, the minority of the total number of the voters decided the direction in which the country will go for the next 4 years. Those who voted for some other option must swallow the bitter pill and those who refused to participate, will loudly protest from their armchairs, in the cafes, on social media and from the side-lines; blaming the newly elected government for lack of bread in their life.

And all that just because they didn't want to learn how to knead the bread called democracy.

gor01_400_03Lack of interest and discouragement are the result of a long-term crisis and political (and often dirty) games, as well as a result of the political kitchen. Fight for survival in a time of unemployment, poverty and uncertainty has led, surprisingly, to some kind of staleness in human mind. To the sense of powerlessness and to the belief that changes are impossible, that the voice of the individual means nothing. Instead of screaming to the heavens, instead of a fight to improving their own lives and for a better future for their children; people left their own fate in someone else's hands.

Where has the courage gone?

Middle-age and elderly voters who have witnessed at first hand social and political changes initiated 25 years ago, basically are faithful to one political option and vote for it by default. They are tired of broken promises and their fighting spirit has been evaporated because they have one or even two wars in this region [the Balkans] behind their very alive memories and experiences. They are divided between the people who mourn for the past, because the democratic changes have not brought them the much expected changes and these people who interpret democracy on their own selfish way, which often has nothing to do with the principals of a democracy.

The younger generations, born or grew up during the war or immediately after that, they are the biggest victims of the crisis today. Former political events and post-war atmosphere is filled with strong nationalism hidden under the mask of concern for national identity. They are demoralized and discarded individuals, without any vision for the future, they are far-right radicals or educated but pessimistic people who leave the country as economic immigrants. They are all a generation lost in time of learning democracy. A generation of lost values, a lost power for the improvement of the society and a better future.

History teaches us that the young generations are the forces for a change. Has our young generation gambled away the future due to our mistakes?

Fortunately, it not looking so.

After years of predictability, these elections [in Croatia] are the most uncertain so far. While writing this, the tab in the balance is almost even. The standard - left and right options - has been surprised. A new power appeared. Although the number of votes is almost by two-thirds lower; it is obvious that it will be a major factor for the creation of a new government. In previous years, every vote given to a new, different party, was a "thrown away" voice. Rarely such a party crossed the threshold for entering the parliament, and if it was so, had not any great influence in decision-making.

I will not predict which side this new option will support and what will be the result of the political kitchen.

What I'm saying is, every vote is important and can bring a change.

When everyday life seems so hopeless, giving a voice to a new party - even if it is just a protest against the current state - acting as a voting suicide; regardless the motives, we joined the changes. We became active participants in the movement called democracy. We started to knead our own bread.

Although sometimes it seems that there is no way out of the darkness, that we are surrounded, we still have to become aware that only one new step could mean the way out of that darkness.

A friend of mine reminded me of the old saying: There is always a light at the end of the tunnel.

I will add: You can always knead your own bread.

The results might surprise you.

 ************************************************

Kruh zvan demokracija

Narod ima vlast kakvu zaslužuje. A demokracija je kao tijesto koje moramo naučiti mijesiti da bismo dobili kvalitetan i hranjiv kruh. A sve je u količinama i dobrom gnječenju.

Ako od ukupnog broja glasača glasačko pravo iskoristi oko 60 posto glasača, a onda od tog postotka neznatno veća polovica odnese pobjedu - računica je jasna: iako se izlaznost  može smatrati velikom i zadovoljavajućom, činjenica je da  manjina ukupnog broja glasača odlučuje o smjeru u kojem će država ići u sljedeće 4 godine. Oni koji su glasali za neku drugu opciju moraju progutati gorku pilulu, a oni koji nisu željeli sudjelovati, glasno će protestirati iz fotelja ili uz kavu u kafiću, na društvenim mrežama i iz prikrajka, kriveći novoizabranu vlast za nedostatak kruha u svojem životu.

A sve samo zato što nisu željeli  učiti mijesiti kruh zvan demokracija.

Nedostatak interesa i malodušnost posljedica su dugotrajne krize i političkih (često prljavih) igara, isto kao i rezultat političkih kuhinja. Borba za preživljavanje u vremenu nezaposlenosti, neimaštine i neizvjesnosti dovela je, začudo, do ustajalosti u ljudskim glavama, do osjećaja nemoći i do mišljenja da su promjene nemoguće, da glas pojedinca ne znači ništa. Umjesto vrištanja do neba i borbe za poboljšanje vlastitog života i bolju budućnost djece, ljudi prepuštaju vlastitu sudbinu u tuđe ruke.

Gdje je nestala hrabrost?

gor02_400_01Sredovječni glasači i glasači treće životne dobi koji su, iz prve ruke, svjedočili društvenim i političkim promjenama začetim prije 25 godina, u principu su vjerni jednoj političkoj opciji i glasaju za nju po default-u. Umorni su od neispunjenih obećanja i njihova je borbenost ishlapila jer su iza sebe ostavili jedan, ili čak dva rata na ovim prostorima. Podijeljeni su na nostalgičare koji plaču za prošlim vremenima, jer im demokratske promjene nisu donijele očekivano i one koji demokraciju tumače na vlastiti način koji često nema nikakve veze s demokracijom kao takvom.

Mlađa generacija rođena ili odrasla u vrijeme rata ili neposredno nakon njega, danas je najveća žrtva krize, prijašnjih političkih zbivanja i poslijeratne atmosfere ispunjene snažnim nacionalizmom upakiranim u masku brige za nacionalnim identitetom. Oni su ili demoralizirani i odbačeni pojedinci bez vizije budućnosti, ili krajnje desni radikali, ili obrazovani ali pesimistični ljudi koji napuštaju zemlju kao ekonomski imigranti. Svi su oni generacija izgubljena u vremenu učenja demokracije, generacija s izgubljenim vrijednostima, izgubljena snaga za unaprjeđenje društva i bolju budućnost.

Povijest nas uči da su mlade generacije pokretači promjena. Da li je naša mlada generacija prokockana našim pogreškama?

Srećom, izgleda da nije tako.

Nakon puno godina predvidivosti, ovo su najneizvjesniji izbori do sada. U trenutku dok ovo pišem jezičac na vagi je gotovo izjednačen. Standardna lijeva i desna opcija su iznenađeni. Pojavila se nova snaga. Iako brojem dobivenih glasova gotovo dvotrećinski slabija, očigledno je da će biti glavni faktor za stvaranje nove vlade. Prijašnjih godina svaki glas na račun neke nove, drugačije stranke, bio je "bačeni" glas. Rijetko je koja takva stranka prešla prag za ulazak u sabor, a ako je i bilo tako, nije imala velikog utjecaja u donošenju odluka.

Neću predviđati koju će stranu podržati nova opcija i kakav će biti rezultat političke kuhinje.

Ono što želim reći je, svaki glas je važan i može donijeti promjenu.

U trenutku kada svakodnevica djeluje beznadno i kad davanje glasa novoj stranki, čak samo kao znak protesta protiv postojećeg stanja, djeluje kao glasačko samoubojstvo, bez obzira na motive, uključili smo se u promjene. Postali smo aktivni sudionici pokreta zvanog demokracija. Počeli smo mijesiti vlastiti kruh.

Iako nam se ponekad čini da nema izlaza iz mraka kojim smo okruženi, moramo postati svjesni da samo jedan novi korak može značiti izlazak iz toga mraka.

Jedan me je prijatelj podsjetio na staru izreku: Uvijek postoji svjetlo na kraju tunela.

Ja ću dodati: Uvijek možete zamijesiti vlastiti kruh.

Rezultat bi vas mogao iznenaditi.

 


        
Print - Comment - Send to a Friend - More from this Author

Comments(0)
Get it off your chest
Name:
Comment:
 (comments policy)

© Copyright CHAMELEON PROJECT Tmi 2005-2008  -  Sitemap  -  Add to favourites  -  Link to Ovi
Privacy Policy  -  Contact  -  RSS Feeds  -  Search  -  Submissions  -  Subscribe  -  About Ovi